راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله را می توانید به صورت pdf و Word با کلیک روی عنوان مربوطه دریافت بفرمایید.

دریافت فایل Pdf


دریافت فایل Word


نشریه روابط خاک و گیاه، مقالات پژوهشی در زمینه های موضوعی زیر را به چاپ می رساند:
•    روابط آب و گیاه
•    فراهمی آب و عناصر غذایی خاک برای گیاه 
•    فرایندهای فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر
•    برهم کنش ها، ذخایر و جریان های زیستی در ریزوسفر
•    ریزجانداران ریزوسفری محرک رشد گیاه
•    برهم کنش های مولکولی گیاه-میکروب در ریزوسفر
•    اثر پرایمینگ ریزوسفر تحت تأثیر ویژگی های خاک و گیاه
•    ترسیب (تثبیت) کربن و ساختمان خاک در ناحیه ریشه و ریزوسفر
•    اثر ریشه گیاهان بر ویژگی ها و فرایندهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی خاک
•    بیوژئوشیمی آلاینده ها در سیستم خاک-گیاه
•    رشد گیاهان در شرایط تنش
•    مدل سازی روابط آب-خاک-گیاه و جذب آب توسط ریشه
•    ارتباط سلامت خاک با برهم کنش های خاک-گیاه
•    نقش ویژگی های کارکردی گیاه و خاک در تعدیل آثار تغییر اقلیم
•    روابط خاک (بستر رشد) و گیاه در کشت های گلخانه ای


1- ضروری است مقالات ارسالی پیش از این در سایر مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا در سایر مجلات علمی تحت بررسی و داوری نباشند. البته پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه شده و یا در چارچوب گزارش ماهیانه، سالیانه و مانند آن منتشر شده باشند نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ خواهند بود. مقالات ارسالی داوری شده و در صورت تأیید، به‌ترتیب اولویت وصول و پذیرش، چاپ می شوند.
2- مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان (با داشتن موافقت کتبی آنان) بر عهده شخصی است که مقاله را برای مجله ارسال می‌کند (نویسنده مسئول) و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد.
3- دانشجویان (دانش‌آموختگان) کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارسال مقاله مستخرج از پایان نامه (رساله) باید موافقت کتبی استاد یا استادان راهنمای خود را کسب کرده باشند.
4- مقالات باید به صورت الکترونیکی و از طریق وبگاه مجله (jspi.iut.ac.ir) ارسال شوند. این امر امکان ارسال سریع و آسان مقالات توسط نویسندگان، انجام مراحل داوری و مکاتبات بعدی بین نویسنده(گان)، داوران، سرگروه‌ها و سردبیر مجله را فراهم می‌سازد. همچنین این امکان برای نویسنده(گان) محترم وجود دارد که در هر مرحله با مراجعه به بخش مربوط از وضعیت مقاله خود آگاه شوند

مراحل ارسال مقاله به‌صورت الکترونیکی، به شرح زیر است:
1- پر‌کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
2- ورود به بخش ارسال مقاله، دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
3- پر‌کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
4-  بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمائم و اطلاعات مرتبط
5- تأیید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن.
اگر مشکلاتی در ارسال مقاله از طریق وبگاه وجود داشته باشد، می‌توان فایل مقاله را به  E-mail مجله  jspiof.iut.ac.ir ارسال کرد.

فایل های مورد نیاز در زمان ارسال مقاله:
1- فایل های پیش نیاز مقاله:
فرم واگذاری حق انتشار مقاله و فرم تعارض منافع است که پس از دریافت از صفحه اصلی سایت تکمیل شده و در قسمت فایل‌های پیوست بارگذاری می شود.
2- فایل اصلی مقاله: کل مقاله همراه با برگه مشخصات مقاله (در ابتدای مقاله قبل از چکیده فارسی) مطابق با فرمت مجله است که در قسمت مربوطه بارگذاری می شود.
3- فایل مقاله بدون نام نویسندگان: کل مقاله بدون هیچگونه مشخصاتی از نویسندگان مقاله است که در قسمت مربوطه بارگذاری می‌شود.

شرایط:
1- نویسندگان پس از ثبت نام، به‌منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند «فرم واگذاری حق نشر» را تکمیل و به‌صورت فایل پیش نیاز بارگذاری کنند.

2- مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص نویسنده مسئول است و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. نویسنده مسئول (که با ستاره مشخص شده است) نمی‌تواند دانشجو باشد و بایستی عضو هیئت علمی یا پژوهشگر مؤسسه های پژوهشی باشد.


تهیه مقاله:
- مقالات باید به‌صورت تک ستونی با تعداد 12 تا 16 صفحه با حفظ 2/5 سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و سطر و فاصله سطور 1/5 سانتی‌متر در نرم افزار MS Word با فونت فارسی   12 B Lotus  و فونت انگلیسی 10 Times New Roman  تهیه شوند.
- در ارائه مطالب متن اصلی مقاله به غیر از پاراگراف اول در هر قسمت، تورفتگی به اندازه 0/5 سانتی متر اعمال شود.
- ترتیب قسمت‌های مختلف مقاله: مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده مبسوط انگلیسی (Extended abstract) است.

شرح قسمت‌های مختلف مقاله و راهنمای فنی: 
برگ مشخصات مقاله:
این قسمت در یک صفحه مجزا شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی و شماره تماس و شماره ارکید (ORCID ID) نویسنده مسئول خواهد بود. پیشنهاد می شود شماره ارکید (ORCID ID) نویسندگان دیگر مقاله هم در این صفحه نوشته شود.
عنوان: عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله است (فونت فارسی 16 B Lotus).
چکیده فارسی: چکیده مقاله شامل 200 تا 250 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به‌دست آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است که به‌صورت پیوسته ارائه شود.
واژه‌های کلیدی: عبارت است از 4 تا 6 واژه مجزا که موضوع پژوهش بیش‌تر پیرامون آن‌ها بوده و در عنوان مقاله نیامده است.
مقدمه: در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف شود. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده پیشین در این مورد اشاره شده و ضرورت و هدف پژوهش مورد نظر تبیین شود.
مواد و روش‌ها: شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید و فرمول های به‌کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است. معادله ها و فرمول ها شماره‌گذاری شده و نبایستی به‌صورت تصویر باشند بلکه با ابزار Math type 6 یا نسخه های جدیدتر آن آماده شوند.
نتایج: دربرگیرنده‌ نتایج حاصل از پژوهش به‌صورت متن، جدول، شکل و تصویر است. از تکرار نتایج به‌صور چندگانه (جدول و شکل و غیره) باید خودداری شود.
بحث: در این قسمت علل و روابط بین آن‌ها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان قسمت های نتایج و بحث را همزمان تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد.
نتیجه گیری: این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است.
سپاسگزاری: سپاسگزاری از افراد، کمک‌های مالی و طرح‌های پژوهشی با شماره رسمی، یکی از بخش‌های ضروری مقاله است. اسامی سازمان‌های تأمین‌کننده باید به‌طور کامل و مطابق با معیارهای سازمان مورد نظر ذکر شود. وابستگی سازمانی حامی مالی مقاله (در صورت وجود) در این بخش باید نوشته شود. 
در صورت نبود حامی یا تأمین‌کننده مالی اعتبار پژوهشی، به جای متن تشکر عیناً از عبارت زیر استفاده شود:
"در انجام این پژوهش، حمایت مالی خاصی از مؤسسات عمومی، صنعتی و غیرانتفاعی دریافت نشده است".
تضاد منافع: در صورت نبود تضاد منافع از عبارت زیر استفاده شود:
"نویسندگان مقاله اذعان دارند هیچ‌گونه تضاد منافعی با شـخص، شرکت یا سازمانی برای این پژوهش ندارند."

منابع مورد استفاده: منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به‌صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی یا مقاله علمی در کنفرانس ها و کنگره های معتبر درآمده و قابل دسترسی به‌وسیله خواننده باشند. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده و بر اساس شیوه Elsevier - Harvard (with titles) تهیه شود. تمامی منابع فارسی و انگلیسی مورد ارجاع در متن مقاله، باید در لیست منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند. بنابراین تمامی سال شمسی منابع فارسی به سال میلادی تبدیل شوند و در برگردان اسامی افراد اطمینان حاصل شود که املای آن‌ها و سال انتشار درست باشد.
ارجاع به منابع در متن از طریق اسم نویسنده و سال (و در صورت لزوم شماره صفحه ارجاع داده شده) به انگلیسی داخل پرانتز انجام شود. برای مثال: (Glinski and Lipiec, 1990; Holloway et al., 1991; Kirkham, 2014; Northup, 2013).

راهنمای منابع در اندنوت (EndNote) از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:
 
در فهرست منابع، انواع منابع علمی مورد استفاده مطابق مثال های زیر نشان داده می شوند:

کل کتاب به‌ترتیب نویسنده(گان)، سال، عنوان کتاب، دوره، ناشر، و شهر محل چاپ:
1. Kirkham, M.B., 2014. Principles of Soil and Plant Water Relations, Second ed. Elsevier Academic Press, Amsterdam.
2. Glinski, J., Lipiec, J., 1990. Soil Physical Conditions and Plant Roots, CRC Press, Boca Raton, Florida.
 
فصل کتاب به ترتیب نویسنده(گان) فصل، سال، عنوان فصل، ویراستار(ان)، عنوان کتاب، شماره ویراست و دوره (در صورت وجود)، ناشر، شهر یا کشور محل چاپ، و صفحات فصل:
1. Jungk, A.O., 2002. Dynamics of nutrient movement at the soil–root interface. In: Waisel, Y., Eshel, A., Kafkafi, U. (Eds.), Plant Roots: The Hidden Half. CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 455–481.
2. Dastogeer, K.M.G., Wylie, S.J., 2017. Plant-fungi association: role of fungal endophytes in improving plant tolerance to water stress. In: Singh, D. P., Singh, H.B., Prabha, R. (Eds.), Plant–Microbe Interactions in Agro–Ecological Perspectives. Springer, Singapore, pp. 143–159.

مقاله در مجله علمی به‌ترتیب نویسنده(گان)، سال، عنوان مقاله، نام مجله به‌صورت مخفف، شماره مجله، دوره و صفحات، درج شناسه DOI (در صورت وجود) در انتهای هر مقاله الزامی است:
1. Hallett, P.D., Young, I., 1999. Changes to water repellence of soil aggregates caused by substrate‐induced microbial activity. Eur. J. Soil Sci. 50(1), 35–40. https://doi.org/10.1046/j.1365-2389.1999.00214.x.
2. Hinsinger, P., Bengough, A.G., Vetterlein, D., Young, I.M., 2009. Rhizosphere: biophysics, biogeochemistry and ecological relevance. Plant Soil 321(1-2), 117–152. https://doi.org/10.1007/s11104-008-9885-9.

پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به‌ترتیب نام دانشجو، سال دفاع، عنوان، نوع پایان نامه، نام دانشگاه، شهر و کشور:
1. Northup, J.I., 2013. Biochar as a Replacement for Perlite in Greenhouse Soilless Substrates. MSc Thesis, Iowa State University, USA.
2. Brolsma, K.M., 2014. Linkages between Plant Traits and Soil Ecology in The Rhizosphere and Through Litter Decomposition. PhD Thesis, Wageningen University, The Netherlands.

مقاله‌های کامل کنفرانس‌ها به‌ترتیب نویسند(گان)، سال کنفرانس، عنوان مقاله، نام همایش، تاریخ، شهر و کشور برگزاری کنفرانس:
1. Holloway, R.E., Alston, A.M., Dexter, A.R., 1991. Mechanical and chemical factors limiting rooting depth of wheat in a semi-arid environment. In: Proceedings of 12th Conference of International Soil & Tillage Research Organization, July 8–12, Ibadan, Nigeria.
2. Lynch, D.H., Sharifi, M., Clegg, E., Owen, J., Hammermeister, A.M., Burton, D.L., 2009. Management-induced changes in nitrous oxide emission from organic potato rotations in Eastern Canada. In: 29th Guelph Organic Conference, January 22–25, Guelph, Canada.

مقاله یا مدرک اینترنتی به ترتیب نویسند(گان)، سال، آخرین زمان به روز رسانی (در صورت وجود)، عنوان، زمان دسترسی (در صورت وجود) و آدرس سایت:
FAO. 2008. Land and Plant Nutrition Management Service [Online]. Available: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/.

چنانچه به چندین منبع از یک نویسنده ارجاع داده شود، ترتیب درج آن‌ها بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع با سال انتشار یکسان وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a،وb و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. درصورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نویسنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‌ترتیب حروف الفبای نام نویسندگان بعدی مرتب می‌شوند. لازم است از لیست کردن منابع به سایر زبان ها به‌ غیر از انگلیسی (مثلاً فرانسوی، عربی، روسی و ...) اجتناب شود.

منابع به زبان فارسی: منابع فارسی بر اساس عنوان اصلی و اولیه منبع و مقاله (و نه ترجمه شما از آن منبع) مانند نمونه زیر باید به‌صورت انگلیسی نوشته شود. در مورد منابع فارسی دارای چکیده انگلیسی، عبارت (In Persian with English abstract) و در مورد منابع فارسی بدون چکیده انگلیسی، عبارت (In Persian) در انتهای منبع و در داخل پرانتز آورده شود. مثال:
Akbari, M., Afshari, H.R., 2014. Comparison of synthetic chelates and compost for phytoremediation of Cd, Ni and Pb from contaminated soil. J. Water Soil 28(4), 217–230. https://doi.org/10.22067/JSW.V0I0.1694. (In Persian with English abstract)

چکیده مبسوط به زبان انگلیسی (Extended abstract): بر اساس رویکرد دانشگاه صنعتی اصفهان مبنی بر لزوم توجه به نظام‌های رتبه‌بندی و علم سنجی رسمی و بین المللی، از نویسندگان مقاله‌ها درخواست می‌شود که چکیده انگلیسی آن را به‌صورت چکیده مبسوط (Extended abstract) با فرمت زیر تهیه کرده و در انتهای مقاله پس از منابع قرار دهند. چکیده مبسوط (از عنوان تا پایان منابع) باید شامل 700 تا 1000 کلمه به‌صورت متن روان و گویای انگلیسی تنظیم شده باشد. توصیه اکید می شود پیش از ارسال مقاله، عنوان و چکیده مبسوط انگلیسی آن توسط افرادی که تسلط و اشراف کافی به زبان انگلیسی دارند به‌دقت ویرایش و بازبینی شود:
 
Extended abstract should be written using the following structure and in a form that is shorter than the full text (i.e., the original text in Persian). Extended abstract of the full paper should be written with Times New Roman font (11 pt) and single–line spacing.
 
Paper Title Should be Arial, Font Size 14 pt, Bold, First Caps, Centered
(The Scientific Name in the Title Should be Italic)
Author’s Name and Surname1, Author’s Name and Surname2,* (font size 12 pt)
Authors’ affiliations should be given as footnotes. Corresponding author should be shown by asterisk (*) and his/her E-mail should be provided in the footnote as well.

Abstract: Abstract should be written in 200–250 words; objectives, methods and findings are summarized in this section.

Keywords: The authors should provide 4 to 6 keywords which are consistent with those in Persian and separated with comma.

Background and Objective: Current literature regarding the work subject should be examined and the differences the said work from the past, similar works and the aim of present study should be presented clearly in this section.

Methods: All methods that have been used in the work must be stated clearly.

Results: Results of the study should be presented and discussed in a clear and concise manner.

Conclusions: Please conclude your work incorporating your most important findings. The information conveyed by the extended abstract should not be different from that conveyed by the original paper (in Persian).

References: A number of important references (maximum 5) are listed according to the above-mentioned format.

(لازم به ذکر است که واژه‌های کلیدی برگردان کامل «واژه‌های کلیدی فارسی» به زبان انگلیسی است و به‌ترتیب حروف الفبا ارائه شوند.)


راهنمای فنی
1- ساختار متن: فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار مقاله (شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع مورد استفاده) باید توپر (Bold) باشد. استفاده از زیرعنوان‌ها (عنوان های فرعی) مانعی ندارد اما از به‌کارگیری زیرعنوان‌های متعدد خودداری شود. دستورهای نقطه‌گذاری (Punctuation) در نوشتار متن رعایت شود. برای مثال نقطه (.) پایان یک جمله (Full stop)، کاما (،) و علامت سوال (؟) به جمله یا کلمات قبل چسبیده باشد و یک فاصله با جمله یا عبارت بعدی لازم است. رعایت نیم‌فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان و ... ضروری است.
2- تا جایی که امکان دارد از کاربرد واژه‌های خارجی در متن مقاله خودداری کرده و در صورت لزوم معادل انگلیسی اسامی و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر واژه‌های خارجی به‌صورت پاورقی (Footnote) نوشته شود. اسامی علمی جانداران نیز به‌صورت انگلیسی (لاتین) و ایتالیک در پاورقی ذکر شود.
3- تمامی مطالب و عنوان جداول و شکل ها هم به‌صورت فارسی و هم به‌صورت انگلیسی (زیر مطالب فارسی) ارائه شوند.
4- جداول به‌ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. عنوان جداول در بالا و با فرمت وسط‌چین نوشته شده و بیانگر نتایج ارائه شده در آن‌ها باشد. جداول بدون خطوط افقی و عمودی ارائه شوند و تنها ردیف بالایی در جداول دارای خطوط بالا و پایین باشد. پایین‌ترین ردیف جدول نیز دارای خط زیرین باشد. واحدهای هر ویژگی یا صفت در داخل پرانتز ذکر شود. در جداول و شکل ها مضامین آماری رعایت شده و حروف، علائم، واحدها و غیره مبین مقایسه های آماری در زیر جدول یا در عنوان شکل نوشته شود. حروف و علایم آماری در سمت راست اعداد به‌صورت بالانویس (Superscript) نوشته شود. این حروف و علائم باید در زیر جدول به روشنی بیان و تعریف شوند. نمونه ارائه جدول در مقاله به‌صورت زیر است:

 
جدول 1. مقایسه میانگین اثر مقدار کاربرد بقایای گیاهی (Residue) بر کربن آلی (SOC)، تنفس میکربی پایه (BSR)، درصد خاکدانه­ های پایدار در آب (WSA)، رس قابل پراکنش در آب (WDC) و شاخص آب‌گریزی (RI) خاک
Table 1. Mean comparisons of soil organic carbon (SOC), basal soil respiration (BSR), percent of water-stable aggregates (WSA), water dispersible clay (WDC) and water repellency index (RI) as affected by application rate of plant residues
Residue
(%w/w)
SOC
(g kg1)
BSR
(mg CO2 kg1 soil)
WSA
(%)
WDC
(g kg1 clay)
RI
(-)
0.5 8.2b 208b 30c 60a 3.54c
1 11.0b 390ab 40b 49ab 4.67b
2 13.3a 445a 55a 44b 6.25a

در هر ستون، میانگین ­هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون LSD در سطح 5 درصد اختلاف معنی­ دار ندارند.

In each column, numbers with similar letters are not significantly different (LSD, p < 0.05).


5- شکل‌ها به‌ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند. عنوان شکل ها در زیر آن‌ها و با فرمت وسط‌چین نوشته شده و بیانگر نتایج ارائه شده در آن‌ها باشد. شکل‌ها بدون خطوط کادر بوده و وضوح کافی داشته باشند. تا حد امکان شکل‌ها به‌صورت دو بعدی و با الگوهای سیاه و سفید نشان داده شوند. حروف و علائم آماری حتماً باید در زیر شکل به‌روشنی بیان و تعریف شوند. واحد مربوط به محورها در هر نمودار در داخل پرانتز ذکر شود. نمودارها به‌صورتی در فایل مقاله کپی شوند که قابل ویرایش باشند. محورهای شکل ها از صفر شروع شود و از اعداد انگلیسی در درجه بندی محورهای افقی و عمودی استفاده شود. نمونه ارائه شکل در مقاله به‌صورت زیر است:  

 

 

شکل 1. مقایسه میانگین اثر برهم­کنش تخلخل تهویه­ ای خاک (AFP) و ژنوتیپ فسکیوی بلند (75B و 75C) بر نسبت پایداری خاک (SR)؛ ستون­ هایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون LSD در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار ندارند.

Fig. 1. Mean comparisons of interaction effect of soil air-filled porosity (AFP) and tall fescue genotype (75B and 75C) on soil stability ratio (SR); Bars with similar letters are not significantly different (LSD, p < 0.05).

 
 

6- تعداد اعشار مربوط به داده‌های هر یک از ویژگی‌های اندازه‌گیری شده مطابق با دقت روش اندازه‌گیری و دستگاه مورد استفاده باشد. در مورد یک ویژگی، اعداد با تعداد اعشار یکسان و یکنواخت در تمامی مقاله ارائه شود. اعداد بزرگ‌تر از 100 بدون اعشار ارائه شوند. اعداد بین 100-10 با یک رقم اعشار و اعداد کوچک‌تر از 10 با حداکثر دو رقم اعشار ارائه شوند. تا حد امکان از به‌کارگیری بیش از دو رقم اعشار خودداری شود.

7- در صورت استفاده از علائم ریاضی (مانند  ×،  +،  ،  >، < ، و =)، بین این علائم و اعداد یا کلمات مجاور یک فاصله قرار داده شود.

8- در صورتی ‌که جمله‌ای با «عدد» شروع شود، از حروف به‌ جای عدد استفاده شود. در این‌ صورت واحد اندازه‌گیری نیز باید با حروف نوشته شود. مثال: «بیست میلی‌گرم در لیتر روی به محلول افزوده شد».

9- برای بیان واحد کمّیت¬ها، صفات و پارامترها از واحدهای سیستم بین‌المللی SI استفاده شود که در زیر نمونه های از آن‌ها آورده شده است:
طول:
متر (m)، میلی‌متر (mm)، میکرومتر یا میکرون (µm)، نانومتر (nm)
سطح: هکتار (ha)، مترمربع (m2)
حجم: مترمکعب (m3)، لیتر (L)
جرم: کیلوگرم (kg)، گرم (g)، میلی‌گرم (mg)، میکروگرم (
µg)، نانوگرم (ng)
عملکرد: کیلوگرم در هکتار (kg ha–1)
انرژی: ژول (J)
فشار و پتانسیل آب: هکتوپاسکال (hPa)، کیلوپاسکال (kPa)، مگاپاسکال (MPa)
دما: درجه سلسیوس
( C°)

تعرق: میلی‌مول (آب) در مترمربع در ثانیه (mmol H2O m–2 s–1)
فتوسنتز: میکرومول (CO2) در مترمربع در ثانیه (µmol CO2 m–2 s–1
غلظت: گرم در لیتر (g L–1)، مول در لیتر (mol L–1)، میلی‌مول در لیتر (mmol L–1)، میکرومول در لیتر (µmol L–1)، نانومول در لیتر (nmol L–1)

یادآوری:
1- مسئولیت آراء و نظریات مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) آن است.
2- نشریه روابط خاک و گیاه در ویرایش مطالب آزاد است.
3- مقالات رسیده توسط هیأت تحریریه مجله با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت پذیرش با رعایت نوبت به چاپ می‌رسند. 


دفعات مشاهده: 46866 بار   |   دفعات چاپ: 2653 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 464 بار   |   0 نظر

فرآیند داوری مقالات


دفعات مشاهده: 337716 بار   |   دفعات چاپ: 1897 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 383 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روابط خاک و گیاه - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق