مجله روابط خاک و گیاه - Isfahan University of Technology- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول

  · محمد علی حاج عباسی: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 

سردبیر

  · محمدرضا مصدقی: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 اعضای هیات تحریریه

 · محمدرضا مصدقی: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 · فرشید نوربخش: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

· حسین شریعتمداری: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 · حسین خادمی: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 · محمدمهدی مجیدی: استاد ژنتیک، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 · بهرام بانی‌نسب: دانشیار  علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 · مهدی قیصری: دانشیار  مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 · محمدرضا نیشابوری: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 · محمدحسین محمدی: دانشیار علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 · فریبرز عباسی: استاد مهندسی آب، موسسه فنی و مهندسی آب و خاک تهران
 · حبیب خداوردی لو: دانشیار علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 · ناصر علی‌اصغرزاد: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 · مری بت کرخام: استاد علوم خاک و آب و گیاه، دانشگاه ایالتی کانزاس، آمریکا
 · آمراخ ممدوف: استاد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه توتوری، ژاپن
 · آندریا کارمیناتی: استاد فیزیک خاک، دانشکده علوم زمین، شیمی و بیولوژی، دانشگاه بایروت، آلمان
 · آدریان یونک: استاد علوم خاک، دانشکده علوم و محیط، دانشگاه مموریال نیوفوندلند، کانادا
 · توماس کلر: استاد فیزیک خاک، دانشکده خاک و محیط، دانشگاه علوم کشاورزی، سوئد و مرکز پژوهشی آگرواسکوپ، زوریخ، سوئیس
 · مهدی شریفی: دانشیار علوم خاک، مرکز پژوهش و توسعه سامرلند، کانادا

 


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله روابط خاک و گیاه - Isfahan University of Technology:
http://jspi.iut.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب